ترجمه رسمی ریزنمرات

 

• اصل ریزنمرات کلیه مقاطع تحصیلی با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تایید اداره آموزش و پرورش ناحیه و اداره کل آموزش و پرورش استان قابل ترجمه رسمی و تایید است.

• در صورت نیاز به تاییدات امورخارجه، اخذ تاییدیه تحصیلی از سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی به آدرس https://emt.medu.ir یا اخذ تاییدیه بصورت حضوری از اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان الزامی است.

 

ترجمه رسمی ریزنمرات دیپلم پیش دانشگاهی

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتیط

گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی – گواهی اشتغال به تحصیل – مدارک دانشگاهی – گواهی های آموزشی – کارت واکسیناسیون – تقدیر نامه – گواهی شرکت در همایش یا کارگاه – احکام قهرمانی و گواهی های ورزشی