ترجمه رسمی مبایعه نامه و اجاره نامه

 

• اصل بیع‌نامه یا قرارداد خرید و فروش و اجاره‌نامه‌هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد پس از تایید سازمان ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.

• مبایعه‌نامه تنظیم شده در بنگاه‌های معاملات املاک در صورتیکه دارای کد رهگیری و هولوگرام باشد تا قبل از تاریخ انتقال رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید