ترجمه رسمی فیش حقوقی

 

• فیش‌های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی قابل ترجمه و تأیید است.

• فیش‌های حقوقی موسسات و شرکتهای خصوصی با مهر و امضاء محل کار و ارائۀ روزنامه رسمی و یا مجوز فعالیت آن و همچنین ارائه سوابق بیمه قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید