ترجمه رسمی گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی

 

• اصل گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی صادره در استان آذربایجان غربی پس از تایید اداره کل آموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تایید است. در صورت نیاز به تاییدات امورخارجه، اخذ تاییدیه تحصیلی از سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی به آدرس https://emt.medu.ir یا اخذ تاییدیه بصورت حضوری از اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان الزامی است.

• گواهی های صادره از سایر استان ها پس از پس از تایید اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه و اخذ تاییدیه تحصیلی از سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی به آدرس https://emt.medu.ir قابل ترجمه و تایید است.

 

ترجمه رسمی گواهی دیپلم

ترجمه رسمی گواهی پیش دانشگاهی

ترجمه رسمی گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتیط

ریز نمرات – گواهی اشتغال به تحصیل – مدارک دانشگاهی – گواهی های آموزشی – کارت واکسیناسیون – تقدیر نامه – گواهی شرکت در همایش یا کارگاه – احکام قهرمانی و گواهی های ورزشی