ترجمه رسمی سند خودرو

 

• اسناد مالکیّت وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قابل ترجمه و تأیید است.

• کپی برابر اصل سند مالکیت خودرو قابل ترجمه و تایید نمی باشد.

• اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه‌سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده همراه با روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید