ترجمه رسمی گواهی پزشکی و جواب آزمایش

 

• اصل گواهی پزشکی و جواب آزمایش  با مهر و امضای پزشک و تایید سازمان نظام پزشکی استان قابل ترجمه رسمی و تایید است.

 

ترجمه رسمی گواهی پزشکی

 

تایید نظام پزشکی جواب آزمایش

 

ترجمه رسمی جواب آزمایش کرونا ارومیه

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

دفترچه بیمه – کارت واکسیناسیون – گواهی عدم سوء پیشینه پزشکی