ترجمه رسمی گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی

 

• گواهی ولادت اتباع خارجی صادر شده در ایران با ارائه نامه از امور اتباع و مهاجرین خارجی و یا از اداره تابعیت و امور پناهندگان جهت صحت و اصالت گواهی قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

• گواهی ولادت اتباع خارجی صادر شده از سازمان ثبت احوال کشور قابل ترجمه و تأیید است.

• گواهی فوت صادره از بیمارستان ها در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی یا پزشکی قانونی یا ارائۀ نامۀ تأییدیه از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید