ترجمه رسمی مدرک زبان

 

• گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزش و پرورش اداره می شوند با تأیید اداره کل آموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تأیید است.