ترجمه رسمی گواهی مالیاتی و ترازنامه

 

• گواهی مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

• ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه رسمی و تأیید می باشد.

• شرکت ها و مؤسسات حسابرسی درصورتی می توانند برای شرکت های غیر دولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره حسابرسی شده باشد ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید