ترجمه رسمی گواهی فرهنگی هنری

 

• گواهی‌های صادر شده از فرهنگسراها و یا دیگر مراکز وابسته به شهرداری با مهر و امضاء شهرداری منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

• گواهی‌های صادر شده از آموزشگاه‌ها یا مؤسسات فرهنگی-هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا با ارائه مجوز فعالیت آموزشی قابل ترجمه و تأیید است.

• درصورت قید مدرک تحصیلی در گواهی های مذکور، ارائه اصل دانشنامه جهت ترجمه و تایید الزامی است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید