ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت

 

• اصل گواهی‌های صادره از شرکت‌های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر و امضای نمایندگی شرکت‌های بیمه و در صورت لزوم با ارئه مجوز فعالیت شعبه قابل ترجمه و تأیید است.

• گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز بیمه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید