ترجمه رسمی گواهی فنی و حرفه ای

 

• اصل گواهی فنی و حرفه ای با داشتن کد مهارت بین‌المللی، مهر برجسته سازمان و شماره سریال و یا با ارائۀ کارت الکترونیکی سوابق مدارک مهارت آموزی قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

• اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید است چنانچه در کارت مزبور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد ارائه اصل آن الزامی است.

• گواهی‌های صادر شده از مؤسسات خصوصی وابسته به سازمان فنی و حرفه‌ای قرار دارند قابل ترجمه و تأیید نیست و متقاضیان باید جهت صدور گواهی به سازمان فنی و حرفه‌ای مراجعه نمایند.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید