ترجمه رسمی گواهی اشتغال صادره از کارخانجات

 

• گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه و یا رونوشت برابراصل مجوز از سوی وزارت صنایع و معادن و یا ارائۀ روزنامه رسمی و همچنین سوابق بیمه قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید