ترجمه رسمی گواهی اشتغال در واحدهای صنفی

 

• گواهی های اشتغال صادره از واحد های صنفی با تأیید اتحادیه های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب و همچنین ارائه سوابق بیمه قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید