ترجمه رسمی گواهی اشتغال در مطب پزشکان

 

• گواهی‌های اشتغال صادر شده از مطب پزشکان و دندانپزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی و ارائه سوابق بیمه قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید