ترجمه رسمی گواهی اشتغال در سازمان بهزیستی

 

• گواهی‌های اشتغال صادر شده از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی (مهد کود‌ک‌ها، مراکز نگهداری سالمندان، کلینیک مددکاری و…) بامهر وامضا اداره کل سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید