ترجمه رسمی گواهی اشتغال در ادارات دولتی

 

• گواهی اشتغال صادره از موسسات و ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید