ترجمه رسمی گواهی اشتغال شرکت های خصوصی

 

• گواهی های اشتغال صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی و سوابق بیمه قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید