ترجمه رسمی گواهی اشتغال صادره از داروخانه ها

 

• گواهی‌های اشتغال صادر شده از داروخانه‌ها با ارائه مجوز فعالیت داروخانه همراه با سوابق بیمه آن قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید