ترجمه رسمی گواهی اشتغال در بیمارستانها و درمانگاهها

 

• گواهی‌های اشتغال صادر شده از بیمارستان‌های دولتی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی با مهر و امضاء قابل ترجمه و تأیید هستند.

• گواهی‌های اشتغال صادر شده از بیمارستان‌های غیر دولتی با مهر و امضاء مرجع صادر کننده و ارائه روزنامه رسمی و سوابق بیمه قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید