ترجمه رسمی گواهی اشتغال اساتید و اعضا هیات علمی دانشگاه های دولتی

 

• گواهی اشتغال اساتید و اعضا هیات علمی دانشگاه های دولتی با ارائه دانشنامه مرتبط و با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکدۀ ذیربط قابل ترجمه و تائید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید