ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت

 

• اصل گواهی های آموزشی کوتاه مدت صادر شده از سوی مراجع دولتی، دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی با داشتن مهر و امضاء قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

• سایر گواهی‌های آموزشی‌ دوره‌‌ای و یا ساعتی در صورتی قابل ترجمه و تأیید است که در متن آن مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قید و ظهر آن توسط دفتر آموزش‌های آزاد وزارتخانه مذکور مهر و امضاء شده باشد.

• گواهی‌های صادر شده از مؤسسات مجاز غیر دولتی قابل ترجمه و تأیید است.

• گواهی‌های صادر شده از شرکتهای خصوصی مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی با ارائه روزنامه رسمی که فعالیت آموزشی شرکت در آن قید شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت
مدارک مرتبط