ترجمه رسمی گواهی موجودی و گردش حساب

 

• گواهی‌های موجودی و گردش مالی حساب‌های بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با مهر و امضاء معرفی شده بانک و یا مؤسسه مربوطه (تایید امور بین الملل) قابل ترجمه و تأیید است.

به روزرسانی: گواهی‌های موجودی و گردش مالی حساب‌های بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از مراجع صادر کننده قابل اخذ به زبان انگلیسی بوده و نیازی به ترجمه رسمی این مدارک نمی باشد.

 

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید