ترجمه رسمی گواهی فوت

 

• اصل گواهی فوت یا رونوشت آن با مهر اداره ثبت احوال و با ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است.

 

ترجمه رسمی گواهی فوت

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

گواهی ولادت و فوت (اتباع خارجی)شناسنامه – کارت ملیگذرنامه – گذرنامه ( اتباع خارجی) – گواهینامه رانندگی – کارت پایان خدمت و معافیّتسند طلاق – گواهی تجرّد – گواهی تولدگواهی عدم سوء پیشینه