ترجمه رسمی گواهی ثبت علائم تجاری و ثبت اختراع

 

• اصل گواهی ثبت علائم تجاری و ثبت اختراع قابل ترجمه و تایید است.

 

ترجمه رسمی ثبت اختراع

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

تقدیر نامه – گواهی شرکت در همایش یا کارگاه – گواهی ارائه مقاله – گواهی تألیف و انتشار – احکام قهرمانی و گواهی های ورزشی – گواهی های فرهنگی-هنری – مدارک دانشگاهی