ترجمه رسمی گواهی تجرد

 

گواهی تجرد صادره از سازمان ثبت احوال کشور و یا اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است.

 

ترجمه رسمی گواهی تجرد

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

شناسنامه – کارت ملیگذرنامه – گذرنامه ( اتباع خارجی) – گواهینامه رانندگی – کارت پایان خدمت و معافیّتسند طلاقگواهی تولد – گواهی فوت – گواهی عدم سوء پیشینه