ترجمه رسمی گواهی امضا

 

• گواهی امضا محضری افراد در صورتیکه فقط مشخصات سجلی فرد در آن قید شده باشد با مهر و امضای دفترخانه پس از تایید سازمان ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه رسمی می‌باشد.

 

ترجمه رسمی گواهی امضا

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

وکالتنامه – تعههد نامه و رضایتنامه – اقرارنامه – مبایعه نامه و اجاره نامه – استشهادیه