ترجمه رسمی گواهی اشتغال در دفاتر اسناد رسمی

 

• گواهی‌ اشتغال افراد شاغل در دفترخانه‌ها با مهر و امضای دفترخانه و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.

• گواهی اشتغال سردفتران اسناد رسمی و شاغلین در کانون سردفتران با مهر سازمان ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید