ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل

 

• اصل گواهی اشتغال به تحصیل کلیه مقاطع تحصیلی با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تایید اداره آموزش و پرورش ناحیه و اداره کل آموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تایید است.

• گواهی هایی که خطاب به سفارت خانه ها یا نمایندگی های کشورهای خارجی صادر شده اند (برای مثال جهت ارائه به سفارت کانادا) به هیچ عنوان قابل ترجمه و تایید نیستند.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتیط

گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی –  مدارک دانشگاهی – گواهی های آموزشی – کارت واکسیناسیون – تقدیر نامه – گواهی شرکت در همایش یا کارگاه – احکام قهرمانی و گواهی های ورزشی