ترجمه رسمی گواهی ارائه مقاله

 

• اصل گواهی ارائه مقاله با مهر و امضای مرجع برگزار کننده قابل ترجمه و تایید است.

• درصورت قید مدرک تحصیلی ترجمه و تایید آن منوط به ارائه اصل دانشنامه است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید