ترجمه رسمی گواهی‌ اشتغال در دفاتر بیمه

 

• گواهی‌ اشتغال در دفاتر بیمه همراه با مهر و امضاء و با ارائه مجوز دفاتر نمایندگی و یا تأیید اداره بیمه مرکزی و نیز ارائه سوابق بیمه قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

توجه: در صورتی که مدرک تحصیلی یا عناوینی مانند “دکتر” یا “مهندس” در هریک از گواهی های فوق ذکر شده باشد، ارائه دانشنامه جهت ترجمه و اخذ تاییدات الزامی است.

توجه: گواهی هایی که خطاب به سفارت خانه ها یا نمایندگی های کشورهای خارجی صادر شده اند (برای مثال جهت ارائه به سفارت کانادا) به هیچ عنوان قابل ترجمه و تایید نیستند.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید