ترجمه رسمی گذرنامه

 

• اصل گذرنامه قابل ترجمه رسمی و تایید است.

• کپی برابر اصل گذرنامه توسط مترجم رسمی قابل تأیید است.

• گذرنامه های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن دارای قابلیت های فوق می باشند.