ترجمه رسمی کارت پایان خدمت و معافیت

 

• اصل کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی قابل ترجمه رسمی و تایید است.

• کپی برابر با اصل کارت قابل ترجمه و تایید نمی باشد.

• گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه رسمی و تایید می باشد.

 

ترجمه رسمی کارت معافیتترجمه رسمی کارت پایان خدمت ارومیهترجمه رسمی کارت معافیت از خدمت ارومیهترجمه رسمی کارت معافیت تکفل ارومیهترجمه رسمی کارت پایان خدمت شاهنشاهی

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

شناسنامه – کارت ملیگذرنامه – گذرنامه ( اتباع خارجی) – گواهینامه رانندگیسند ازدواج – سند طلاق – گواهی تجرّد – گواهی تولد – گواهی فوت – گواهی عدم سوء پیشینه