ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون

 

• اصل کارت واکسینسیون با مهر و امضای پزشک یا مراکز بهداشت و تایید سازمان نظام پزشکی استان قابل ترجمه و تایید است.

 

تایید نظام پزشکی کارت واکسیناسیون

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

گواهی پزشکی و جواب آزمایش – پروندۀ بهداشتی دانش آموزان – کارت سلامت شغلی