ترجمه رسمی کارت عضویت

 

• اصل یا المثنی کارت عضویت نظام پزشکی، پرستاری یا مامایی، کانون وکلا، نظام مهندسی و…  قابل ترجمه و تایید است. در صورت ذکر میزان تحصیلات ارائه اصل دانشنامه جهت اخد تاییدات الزامی است.

 

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید