ترجمه رسمی کارت تردد

 

• کارت (برگه) تردد بین شهری یا بین استانی قابل تأیید نیست.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید