ترجمه رسمی کارت بازرگانی

 

• اصل کارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

• رونوشت برابر با اصل کارت بازرگانی که توسط مترجم رسمی انجام گردیده قابل تأیید می باشد.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید