ترجمه رسمی کارت اقتصادی

 

• کارت اقتصادی با مهر و امضای وزارت اقتصاد و دارایی قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید