ترجمه رسمی کارت اقامت و کارت سبز

 

• کارت اقامت و کارت سبز در صورت ارائه نامه در خصوص صحت و اصالت کارت از سوی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید