ترجمه رسمی چک

 

• چک قابل ترجمه و تایید نیست.

• چک‌های برگشتی با مهر و امضاء معرفی شدۀ بانک (تایید امور بین الملل) قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید