ترجمه رسمی پرونده بهداشتی دانش آموزان

 

• گواهی های بهداشتی دانش آموزان صادره از مدارس با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تایید اداره آموزش و پرورش ناحیه و اداره کل آموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تایید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید