ترجمه رسمی پروانه

 

• اصل پروانه دائم پزشکی و دندانپزشکی، طبابت، مسئولیت فنی، مامایی، تاسیس داروخانه، فعالیت مشاوره، دفتر تغذیه، مهندسی، بهره برداری، پروانه کسب و مباشرت، پروانه یا دفترچه وکالت و… قابل ترجمه رسمی و تایید است.

• در صورتی ذکر میزان تحصیلات ارائه دانشنامه جهت ترجمه رسمی و اخذ تاییدات الزامی است.

• پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و… افرادی که در خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند و فاقد دانشنامه‌های صادره از وزارت بهداشت می‌باشند با ارائه گواهی از اداره کل امور بین‌الملل وزارت بهداشت قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

 

 

 

 

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید