ترجمه رسمی پروانه کار

 

• پروانه کار اتباع خارجی صادر شده از وزارت کار و امور اجتماعی قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید