ترجمه رسمی مدارک نظامیان و قضات

 

• مدارک نظامیان و قضات همراه با تأییدیه از سازمان حفاظت اطلاعات اداره مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

• مدارک نظامیان و قضات بازنشسته قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید