ترجمه رسمی مدارک و ریزنمرات وزارت علوم

 

• اصل مدارک و ریزنمرات دانشگاه‌ها و موسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سراسری روزانه و شبانه، پیام نور و غیرانتفاعی) با اخذ کد صحت از سامانه سازمان امور دانشجویان (https://portal.saorg.ir) قابل ترجمه رسمی و تایید است.

• در صورت فقدان اصل، تصویر دانشنامه یا ریز نمرات با مهر و امضاء معرفی شده وزارتخانه مذکور قابل ترجمه و تأیید است.

• سایر مدارک صادره از دانشگاه‌ها، سازمان سنجش و آموزش کشور و دیگر مراکز وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (از قبیل گواهی رتبه کنکور، گواهی رتبه کلاسی و …) نیز با با اخذ کد صحت از سامانه سازمان امور دانشجویان (https://portal.saorg.ir) قابل ترجمه و تأیید است.

• گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سامانه سازمان امور دانشجویان (https://portal.saorg.ir) قابل اخذ بوده و نیازی به مراجعه به دانشگاه مربوطه نمی باشد.

 

ترجمه رسمی دانشنامه مدرک کارشناسی ارشد وزارت علومترجمه رسمی کد صحت دانشنامهترجمه رسمی ریزنمرات کارشناسی ارشد وزارت علومترجمه رسمی کد صحت ریزنمرات

مدارک مرتبط

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامیسرفصل دروس – ارزشنامه – سایر مدارک دانشگاهی – مدارک تحصیلی – گواهی های آموزشی – تقدیر نامه – گواهی شرکت در همایش یا کارگاه – گواهی ارائه مقاله – گواهی تألیف و انتشار – احکام قهرمانی و گواهی های ورزشی

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید