ترجمه رسمی مدارک و ریزنمرات وزارت بهداشت

 

• اصل مدارک و ریزنمرات فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با مهر و امضای معرفی شده از وزارتخانه مذکور قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

• در صورت فقدان اصل، تصویر دانشنامه یا ریز نمرات با مهر و امضاء معرفی شده وزارتخانه مذکور قابل ترجمه و تأیید است.

• گواهی‌های صادره از دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت با مهر و امضاء معرفی شده وزارتخانه مذکور قابل ترجمه و تأیید است.

توجه: جهت اخذ تاییدات وزارت بهداشت، ارائه مجوز تحویل مدارک به وزارت مذکور الزامی است.)
.
.
مدارک مرتبط