ترجمه رسمی مدارک و ریزنمرات دانشگاه آزاد

 

• اصل دانشنامه های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی قابل ترجمه و تأیید است.

• ریزنمرات صادره از دانشگاه آزاد با مهر و امضای معرفی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی (تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی) و پس از ارائۀ اصل دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است. [جهت اخذ تاییدیه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به واحد دانشگاهی مربوطه مراجعه شود.]

• گواهی رتبه، گواهی اشتغال به تحصیل و سایر مدارک صادره از دانشگاه آزاد نیز پس از تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی قابل ترجمه و تأیید است.

• دانشنامه های رشته پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضای معرفی شده از سوی واحد پزشکی دانشگاه مذکور و یا مهر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

 

ترجمه رسمی مدرک دانشگاه آزاد

 

ترجمه رسمی ریزنمرات دانشگاه آزاد

 

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سرفصل دروس – ارزشنامه – سایر مدارک دانشگاهی – مدارک تحصیلی – گواهی های آموزشی – تقدیر نامه – گواهی شرکت در همایش یا کارگاه – گواهی ارائه مقاله – گواهی تألیف و انتشار – احکام قهرمانی و گواهی های ورزشی