ترجمه رسمی مدارک خارجی

 

• مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است.

 

ترجمه رسمی مدارک خارجی

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتیط

وکالتنامه – مدارک صادره از مدارس خارج از ایران – مدارک اتباع خارجی