ترجمه رسمی مدارک تحصیلی مدارس خارجی

 

• مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارج از ایران علاوه بر تایید کنسولی ایران یا سفارت متبوع پس از تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تایید است.

 

 

ترجمه رسمی مدارک مدارس خارجی

 

ترجمه رسمی مدارک مدارس خارجی مهرها

 

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

مدارک اتباع خارجی – ارزشنامه تحصیلی – مدارک تنظیمی در خارج از کشور