قوانین و مقررات دارلترجمه رسمی ارومیه

• جهت ترجمه رسمی ارائه اصل مدارک الزامی است.
• مسئولیت تایید ترجمه در صلاحیت ادارۀ فنی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران است و دفتر ترجمه در این زمینه مسئولیتی ندارد. راهنمایی های دفتر ترجمه در خصوص تایید مدارک صرفا جنبۀ ارشادی دارد.
• در صورت تاخیر از ناحیه دادگستری و وزارت امورخارجه مسئولیتی متوجه دفتر ترجمه نخواهد بود.
• در صورت تاخیر در ارائه ترجمه به مشتری بدون هماهنگی و بنا به دلایل غیر موجه، تا ۱۰۰% هزینه دریافتی از مشتری قابل استرداد خواهد بود.
• در صورت بروز هر گونه خطا و اشتباه در ترجمه، دفتر ترجمه مسئول اصلاح و ارائه ترجمه صحیح است و در هیچ شرایطی مسئولیت دفتر ترجمه بیش از استرداد وجه دریافتی نخواهد بود.
• دفتر ترجمه مسئول نگهداری مدارک تا یک ماه پس از تاریخ مقرر جهت تحویل ترجمه می باشد و پس از این مدت دفتر ترجمه مسئولیتی در قبال مدارک نخواهد داشت.